Cyfarwyddwr y Theatr -Theatre Director

Cyfarwyddwr y Theatr

Dyma swydd newydd sbon i arweinydd ysbrydoledig er mwyn datblygu dyfodol Theatr Brycheiniog. Mae’r sefydliad yn cychwyn ar gyfnod newydd cyffrous yn ei ddatblygiad, a thros y blynyddoedd nesaf byddwn yn cydweithio’n agos â Chyngor Sir Powys a Chyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu dyfodol cyffrous a chynaliadwy i’r lleoliad hwn a drysorir gan gynifer o bobl. Rydym ni am i chi weithio gyda ni i helpu Theatr Brycheiniog i gyflawni’i photensial yn llawn drwy ddarparu’r cyfleoedd artistig gorau ar gyfer y rhanbarth a thu hwnt, ac i weithio gyda’r Bwrdd i sicrhau dyfodol hirdymor y ddarpariaeth theatrig yn Aberhonddu a De Powys.

Mae Theatr Brycheiniog, a leolir yn nhref hanesyddol Aberhonddu, ynghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Theatr eithriadol frwd a phrofiadol a fydd:

 • Yn meddu ar weledigaeth artistig gref;
 • Yn feddyliwr strategol clir gyda phrofiad sylweddol mewn codi arian a datblygu busnes;
 • Yn gallu dangos profiad mewn cynllunio busnes a rheoli gweithredol ar sefydliad celfyddydol; ac
 • Sy’n meddu ar wybodaeth dda o’r celfyddydau yng Nghymru a’r DU.
 • Cyflog: tua £40,000 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad

  Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch os gwelwch yn dda â’r Cadeirydd, Sally Jones ar sally@brycheiniog.co.uk

  Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw dydd Mercher, 31 Hydref 2018, am hanner dydd.

  Mae’n debygol y cynhelir cyfweliadau cychwynnol ar ddydd Gwener 23 Tachwedd, ac ail gyfweliad ar ddydd Iau 29 Tachwedd.

  Disgrifiad Swydd

  Ffurflen Gais

  Os oes gennych unrhyw broblemau lawrlwytho'r ffurflen e-bostiwch info@brycheiniog.co.uk os gwelwch yn dda.  Theatre Director

  This is a newly created post for an inspirational leader to develop the future of Theatr Brycheiniog. The organisation is entering an exciting new phase in its development and over the next couple of years will be working closely with Powys County Council and The Arts Council of Wales to develop an exciting and sustainable future for this much loved venue. We want you to work with us to help Theatr Brycheiniog to develop its full potential by providing the best opportunity for artistic opportunities for the region and beyond and work with the Board to secure the long-term future of theatre provision in Brecon and South Powys.

  Theatr Brycheiniog, set in the historic town of Brecon at the heart of the Brecon Beacons National Park, is seeking to appoint a highly motivated, experienced Theatre Director who will:

 • Have a strong artistic vision;
 • Be a clear strategic thinker with significant experience in fundraising and business development;
 • Have demonstrable expertise in business planning and operational management of an arts organisation; and
 • Have a good knowledge of the arts in Wales and the UK.
 • Salary circa £40,000pa according to experience

  If you would like to have an informal conversation about this post, please contact the Chair, Sally Jones at sally@brycheiniog.co.uk

  The closing date for applications is Wednesday, 31 October 2018 at 12 noon

  First interviews will likely be held on Friday, 23 November and second interviews, Thursday, 29 November.

  Job Description and Person Specification

  Application Form

  If have any issues downloading these forms please email info@brycheiniog.co.uk


  Fatal error: Call to undefined function language_types_info() in /home/sites/brycheiniog.co.uk/public_html/modules/locale/locale.module on line 1021